โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 60, 142 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 142 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 60, 142 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 60, 142 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 60, 142 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 142 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

ตัวประกอบของ 142 คือ
1271142

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 60, 142 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 142 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 142 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
60 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
142 แยกตัวประกอบได้ = 2x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 60, 142 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 142 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 142 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)60
142
3071
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 142 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 142 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 142 ด้วยจำนวนน้อย 60
        2
60
)142
120
22
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 22 ไปหาร 60
     2
22
)60
44
16
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 22
     1
16
)22
16
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 16
     2
6
)16
12
4
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 6
    1
4
)6
4
2
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 4
    2
2
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 142 = 2