โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5, 25 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 25 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5, 25 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 25 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5, 25 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 25 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 25 คือ
1525

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 5, 25 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 25 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 5, 25 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 5, 25 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 25 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)5
25
15
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 5, 25 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 25 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 25 ด้วยจำนวนน้อย 5
       5
5
)25
25
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 5, 25 = 5