โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5, 195 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 195 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5, 195 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 195 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5, 195 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 195 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 195 คือ
13513153965195

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 195 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 195 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 195 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
5 แยกตัวประกอบได้ = 5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
195 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 5, 195 ออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 195 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 195 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)5
195
139
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 195 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 195 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 195 ด้วยจำนวนน้อย 5
       39
5
)195
195
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 195 = 5
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ