โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5, 10 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 10 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5, 10 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 10 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5, 10 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 10 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 5, 10 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 10 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 5, 10 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 5, 10 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 10 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)5
10
12
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 5, 10 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 10 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 10 ด้วยจำนวนน้อย 5
       2
5
)10
10
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 5, 10 = 5