โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 34, 226 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 34, 226 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 34, 226 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 34, 226 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 34, 226 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 226 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 34 คือ
121734

ตัวประกอบของ 226 คือ
12113226

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 34, 226 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 34, 226 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 34, 226 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
34 แยกตัวประกอบได้ = 2x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
226 แยกตัวประกอบได้ = 2x113  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 34, 226 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 34, 226 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 226 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)34
226
17113
ตอบ ห.ร.ม.ของ 34, 226 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 226 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 226 ด้วยจำนวนน้อย 34
        6
34
)226
204
22
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 22 ไปหาร 34
     1
22
)34
22
12
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 22
     1
12
)22
12
10
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 12
     1
10
)12
10
2
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 10
     5
2
)10
10
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 34, 226 = 2