โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 34, 187 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 34, 187 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 34, 187 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 34, 187 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 34, 187 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 187 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 34 คือ
121734

ตัวประกอบของ 187 คือ
11117187

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 34, 187 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 34, 187 คือ 17

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 34, 187 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
34 แยกตัวประกอบได้ = 2x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
187 แยกตัวประกอบได้ = 11x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 34, 187 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 34, 187 = 17

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 187 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

17
)34
187
211
ตอบ ห.ร.ม.ของ 34, 187 คือ = 17

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 187 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 187 ด้วยจำนวนน้อย 34
        5
34
)187
170
17
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 17 ไปหาร 34
     2
17
)34
34
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 34, 187 = 17