โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 3, 12 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 12 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 3, 12 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 12 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 3, 12 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3, 12 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 3, 12 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 12 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 12 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
3 แยกตัวประกอบได้ = 3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
12 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 3, 12 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 12 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3, 12 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)3
12
14
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 12 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3, 12 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 12 ด้วยจำนวนน้อย 3
       4
3
)12
12
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 12 = 3
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ