โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 29, 116 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 29, 116 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 29, 116 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 29, 116 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 29, 116 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 29, 116 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 29 คือ
129

ตัวประกอบของ 116 คือ
1242958116

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 29, 116 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 29, 116 คือ 29

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 29, 116 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
29 แยกตัวประกอบได้ = 29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
116 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 29, 116 ออกมา คือ 29
ตอบ ห.ร.ม.ของ 29, 116 = 29

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 29, 116 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

29
)29
116
14
ตอบ ห.ร.ม.ของ 29, 116 คือ = 29

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 29, 116 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 116 ด้วยจำนวนน้อย 29
        4
29
)116
116
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 29
ตอบ ห.ร.ม.ของ 29, 116 = 29