โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 26, 118 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 26, 118 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 26, 118 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 26, 118 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 26, 118 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 26, 118 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 26 คือ
121326

ตัวประกอบของ 118 คือ
1259118

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 26, 118 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 26, 118 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 26, 118 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
26 แยกตัวประกอบได้ = 2x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
118 แยกตัวประกอบได้ = 2x59  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 26, 118 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 26, 118 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 26, 118 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)26
118
1359
ตอบ ห.ร.ม.ของ 26, 118 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 26, 118 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 118 ด้วยจำนวนน้อย 26
        4
26
)118
104
14
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 14 ไปหาร 26
     1
14
)26
14
12
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 14
     1
12
)14
12
2
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 12
     6
2
)12
12
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 26, 118 = 2
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ