โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 23, 207 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 23, 207 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 23, 207 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 23, 207 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 23, 207 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 23, 207 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 23 คือ
123

ตัวประกอบของ 207 คือ
1392369207

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 23, 207 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 23, 207 คือ 23

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 23, 207 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
23 แยกตัวประกอบได้ = 23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
207 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 23, 207 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 23
ตอบ ห.ร.ม.ของ 23, 207 = 23

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 23, 207 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

23
)23
207
19
ตอบ ห.ร.ม.ของ 23, 207 คือ = 23

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 23, 207 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 207 ด้วยจำนวนน้อย 23
        9
23
)207
207
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 23
ตอบ ห.ร.ม.ของ 23, 207 = 23