โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 17, 204 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 17, 204 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 17, 204 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 17, 204 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 17, 204 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 17, 204 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 17 คือ
117

ตัวประกอบของ 204 คือ
123461217345168102204

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 17, 204 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 204 คือ 17

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 17, 204 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
17 แยกตัวประกอบได้ = 17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
204 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 17, 204 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 204 = 17

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 17, 204 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

17
)17
204
112
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 204 คือ = 17

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 17, 204 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 204 ด้วยจำนวนน้อย 17
       12
17
)204
204
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 204 = 17