โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 13, 169 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 13, 169 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 13, 169 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 13, 169 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 13, 169 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 13, 169 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 13 คือ
113

ตัวประกอบของ 169 คือ
113169

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 13, 169 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 13, 169 คือ 13

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 13, 169 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
13 แยกตัวประกอบได้ = 13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
169 แยกตัวประกอบได้ = 13x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 13, 169 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 13, 169 = 13

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 13, 169 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

13
)13
169
113
ตอบ ห.ร.ม.ของ 13, 169 คือ = 13

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 13, 169 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 169 ด้วยจำนวนน้อย 13
       13
13
)169
169
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 13, 169 = 13