โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 106, 148 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 106, 148 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 106, 148 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 106, 148 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 106, 148 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 106, 148 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 106 คือ
1253106

ตัวประกอบของ 148 คือ
1243774148

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 106, 148 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 106, 148 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 106, 148 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
106 แยกตัวประกอบได้ = 2x53  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
148 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 106, 148 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 106, 148 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 106, 148 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)106
148
5374
ตอบ ห.ร.ม.ของ 106, 148 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 106, 148 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 148 ด้วยจำนวนน้อย 106
        1
106
)148
106
42
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 42 ไปหาร 106
      2
42
)106
84
22
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 22 ไปหาร 42
     1
22
)42
22
20
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 22
     1
20
)22
20
2
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 20
    10
2
)20
20
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 106, 148 = 2