javascript substring : มาตัดข้อความกันแบบเจาะลึกใน js ด้วยคำสั่ง substring


🕑 18 ก.ค. 2561
javascript substring : มาตัดข้อความกันแบบเจาะลึกใน js ด้วยคำสั่ง substring

หลายคนคงยังสงสัยว่า javascript substring ใช้งานยังไงและแตกต่างกับ javascript substr อย่างไรบทความนี้มีคำตอบให้คุณ

การตัดข้อความในภาษา javascript ที่สำคัญมีอยู่ 2 คำสั่งคือ substring และ คำสั่ง substr

1.javascript substring : เป็นคำสั่งตัดคำหรือข้อความจากตำแหน่งเริ่มต้นจนถึงตำแหน่งสิ้นสุด

รูปแบบคำสั่ง str.substring(indexStart[, indexEnd])

indexStart : คือตำแหน่งเริ่มต้น (สามารถมีค่าติดลบได้ แต่จะถูก convert เป็น 0)
indexEnd : คือตำแหน่งสิ้นสุด ถ้าไม่ระบุจะใช้ตำแหน่งของตัวสุดท้าย (สามารถมีค่าติดลบได้ แต่จะถูก convert เป็น 0)

ตัวอย่าง

// javascript substring

var anyString = 'Mozilla';

// Displays 'M'
console.log(anyString.substring(0, 1));
console.log(anyString.substring(1, 0));

// Displays 'Mozill'
console.log(anyString.substring(0, 6));

// Displays 'lla'
console.log(anyString.substring(4));
console.log(anyString.substring(4, 7));
console.log(anyString.substring(7, 4));

// Displays 'Mozilla'
console.log(anyString.substring(0, 7));
console.log(anyString.substring(0, 10));

 ถ้าระบุตัวแปรที่ไม่ได้เก็บ type เป็น string จะมี error

var anyString=2;
anyString.substring(0, 1);

/* error Uncaught TypeError: anyString.substring is not a function */

 

2.javascript substr : เป็นคำสั่งตัดคำหรือข้อความจากตำแหน่งเริ่มต้นมาตามจำหนวนที่เราต้องการ

str.substr(start[, length])
start : คือตำแหน่งเริ่มต้น   (สามารถมีค่าติดลบได้ แต่จะถูก convert จากสูตร  length + ค่าที่ติดลบ)
length : คือ จำนวนของตัวอักษรที่จะดึง  ถ้าไม่ระบุจะตัดข้อความถึงตัวสุดท้าย(ถ้าเป็นค่าติดลบจะถูก Convert เป็น 0)

var aString = 'Mozilla';

console.log(aString.substr(0, 1));  // 'M'
console.log(aString.substr(1, 0));  // ''
console.log(aString.substr(-1, 1)); // 'a'
console.log(aString.substr(1, -1)); // ''
console.log(aString.substr(-3));   // 'lla'
console.log(aString.substr(1));   // 'ozilla'
console.log(aString.substr(-20, 2)); // 'Mo'
console.log(aString.substr(20, 2)); // ''

 

ความแตกต่างของคำสั่ง substring และ คำสั่ง substr

const myStr = 'Alligator';

// substring ตัดข้อความจากตำแหน่งที่ 2 จนถึงตำแหน่งที่ 3
myNewStr = myStr.substring(2, 3);
console.log(myNewStr); // l


//substr ตัดข้อความจากตำแหน่งที่ 2  มาจำนวน 3 ตัว
myNewStr = myStr.substr(2, 3);
console.log(myNewStr); // lig

 

ลองก็อปปี้โคัดไปรันดู

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับการเขียนโปรแกรมน่ะครับ

 
เทพควิช-lnwquiz