คำสั่ง Kill Process ด้วย PORT Number ใน Window ใช้คำสั่งอะไร


🕑 6 พ.ค. 2563
คำสั่ง Kill Process ด้วย PORT Number ใน Window ใช้คำสั่งอะไร

คำสั่ง taskkill ใช้สำหรับ Kill Process ของโปรแกรมหรือ Service ด้วย PORT Number ในระบบปฏิบัติการ Window มาดูวิธีการใช้งานกันเลย

Devoloper หลายคนคงเคยเจอปัญหาเวลาจะรันระบบหรือจะ start โปรแกรมที่ต้องระบุ port ไม่สามารถ start โปรแกรมนั้นได้เพราะ port ที่ต้องการใช้มีโปรแกรมหรือ service บ้างอย่างใช้ port นั้นอยู่ เช่น ผมจะรันเว็บที่พัฒนาด้วย AngularJs ด้วย url  : http://localhost:4200 ซึ่ง 4200 คือหมายเลข port ที่ผมต้องใช้ในการรันเว็บ

หากมีโปรแกรมหรือ service อื่นใช้งาน port 4200 อยู่ก็จะไม่สามารถรันเว็บด้วย port 4200 ได้ เราต้องไป kill process ที่ใช้ port 4200 ออกไปก่อนด้วยคำสั่งดังนี้

- คำสั่ง netstat -ano | findstr :<yourPortNumber> ใช้สำหรับดู Process ที่ใช้ Port นั้นๆอยู่

netstat -ano | findstr :<yourPortNumber>

เช่น netstat -ano | findstr :4200

- คำสั่ง tskill <typeyourPIDhere> คือคำสั่งสำหรับ kill หรือ ลบ Process ที่ใช้ Port นั้นๆอยู่

tskill <typeyourPIDhere>

เช่น tskill 4200

 

ตัวอย่างการใช้งาน

1กรณีไม่พบว่ามี Process หรือโปรแกรมใดๆใช้งาน Port 3000 อยู่

กรณีไม่พบว่ามี Process หรือโปรแกรมใดๆใช้งาน Port 3000 อยู่

2กรณีพบว่ามี Process หรือโปรแกรมใช้งาน Port 4200 อยู่

กรณีพบว่ามี Process หรือโปรแกรมใช้งาน Port 4200 อยู่

3การลบ หรือ Kill Process Id 7525 ที่ใช้ Port 4200

การลบ หรือ Kill Process Id 7525 ที่ใช้ Port 4200

 
เทพควิช-lnwquiz