โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ย/หาเกรดเฉลี่ย GPA

แค่กรอกข้อมูลวิชา หน่วนกิตและเกรดโปรแกรมก็จะคำนวณคิดเกรดเฉลี่ย/หาเกรดเฉลี่ย GPA ให้อัตโนมัติ

1

กรอกข้อมูล

2

ผลการคำนวณ

#วิชา (ไม่จำเป็นต้องกรอก)หน่วยกิตเกรดลบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คลิกเพิ่มวิชา ✚

เกรดเฉลี่ย (GPA) คืออะไร

GPA ย่อมาจาก Grade divoint Average หรือที่เราเรียกว่า"เกรดเฉลี่ย" คือ เกรดเฉลี่ยในแต่ละเทอมก็ได้ค่ะ เช่น เกรด ม.3 เทอม 1 ได้ GPA 3.90 และ ม.4 เทอม 2 ได้ GPA 3.00 เป็นต้น
GPAXหรือ เกรดเฉลี่ยสะสม คือ การเอาเกรดทุกเทอม ทุกวิชา มารวมกันและทำการเฉลี่ยนั่นเอง เช่น ถ้าใช้ GPAX 5 เทอม ก็หมายความว่า ใช้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ม.4 เทอม 1 ถึง ม.5 เทอม 1 หรือ ถ้ากำหนดมาว่าใช้ GPAX ตลอดหลักสูตร ก็หมายความว่าใช้เกรดทั้ง 6 เทอมนั่นเอง

วิธีคิดเกรดเฉลี่ย (GPA)

1 ให้นำเกรดที่ได้ของแต่ละวิชามาคูณกับหน่วยกิตของวิชานั้นๆ แล้วนำมาบวกกันให้หมด 
2 จากนั้นหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทั้งหมด
เช่น (วิชาคณิตได้เกรด 3.0 x หน่วยกิตวิชาคณิต 2.0) + (วิชาภาษาไทยได้เกรด 3.5 x หน่วยกิตวิชาภาษาไทย 1.0) + (วิชาสังคมได้เกรด 4.0 x หน่วยกิตวิชาสังคม 1.5)
3 รวมกันได้ (3 x 2) + (3.5 x 1) + (4 x 1.5)  =  6 + 3.5 + 6  =  15.5
4 แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 ÷ (2 + 1 + 1.5)  =  15.5 ÷ 4.5 
5 ดังนั้นหน่วยกิตที่ได้จากตัวอย่างนี้คือ 3.44 
6 เมื่อรู้ที่มาที่ไปในการคำนวณแล้ว เพื่อความแม่นยำและรวดเร็วสามารถใช้เครื่องมือช่วยคำนวณเกรดเฉลี่ยนี้ได้เลย

คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ย GPA

1 ต้องกรอกข้อมูลอย่างน้อย 1 แถว
  - ชื่อวิชา : ไม่ต้องกรอกก็ได้
  - หน่วยกิต : ต้องกรอก
  - เกรด : ต้องกรอก
2 ถ้ามีข้อมูลวิชาเกินกว่า 15 วิชาสามารถกดปู่มเพิ่มวิชาได้ตามต้องการ
โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ย
3 เมื่อกรอกข้อมูลวิชาครบตามต้องการแล้วให้กดปุ่ม คำนวณเกดเฉลี่ย GPA
4 ตัวอย่างหน้าแสดงผลการคำนวณเกดเฉลี่ย GPA
โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ย GPA
5 ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลวิชา หรือกรอกข้อมูลใหม่ให้กดปุ่ม << ย้อนกลับ / กรอกข้อมูลใหม่
6 ตัวอย่างหน้าแสดงผลแจ้งเตือนถ้ามีการกดปุ่ม คำนวณเกดเฉลี่ย GPA โดยที่ไม่มีการกรอกข้อมูล
กรอกเกรดเฉลี่ยไม่ถูกต้อง