โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง AF6.30E เลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10

AF6.30E เลขฐาน 16 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง AF6.30E เลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10
AF6.30E เลขฐาน 16
เท่ากับ
2806.19091796875 เลขฐาน 10
เลขฐาน 16 (hexadecimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 16 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง AF6.30E เลขฐาน 16 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ AF6 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.30E มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน AF6 ฐาน 16 ให้เป็นเลขฐาน 10
AF616
=
( 10x162 ) + ( 15x161 ) + ( 6x160 )
=
( 10x256 ) + ( 15x16 ) + ( 6x1 )
=
( 2560 ) + ( 240 ) + ( 6 )
=
2806
2เปลี่ยน 0.30E ฐาน 16 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.30E16
=
( 3x16-1 ) + ( 0x16-2 ) + ( 14x16-3 )
=
( 3x0.0625 ) + ( 0x0.00390625 ) + ( 14x0.000244140625 )
=
( 0.1875 ) + ( 0 ) + ( 0.00341796875 )
=
0.19091796875

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 2806
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.19091796875
เอา 2806 + 0.19091796875 = 2806.19091796875

คำตอบAF6.30E16 = 2806.1909179687510
😁 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง AF6.30E เลขฐาน 16 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ