โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง AA.BB เลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10

AA.BB เลขฐาน 16 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง AA.BB เลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10
AA.BB เลขฐาน 16
เท่ากับ
170.73046875 เลขฐาน 10
เลขฐาน 16 (hexadecimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 16 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง AA.BB เลขฐาน 16 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ AA ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.BB มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน AA ฐาน 16 ให้เป็นเลขฐาน 10
AA16
=
( 10x161 ) + ( 10x160 )
=
( 10x16 ) + ( 10x1 )
=
( 160 ) + ( 10 )
=
170
2เปลี่ยน 0.BB ฐาน 16 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.BB16
=
( 11x16-1 ) + ( 11x16-2 )
=
( 11x0.0625 ) + ( 11x0.00390625 )
=
( 0.6875 ) + ( 0.04296875 )
=
0.73046875

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 170
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.73046875
เอา 170 + 0.73046875 = 170.73046875

คำตอบAA.BB16 = 170.7304687510
😁 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง AA.BB เลขฐาน 16 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ