โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 201.72 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10

201.72 เลขฐาน 8 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 201.72 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10
201.72 เลขฐาน 8
เท่ากับ
129.90625 เลขฐาน 10
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 201.72 เลขฐาน 8 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 201 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.72 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 201 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
2018
=
( 2x82 ) + ( 0x81 ) + ( 1x80 )
=
( 2x64 ) + ( 0x8 ) + ( 1x1 )
=
( 128 ) + ( 0 ) + ( 1 )
=
129
2เปลี่ยน 0.72 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.728
=
( 7x8-1 ) + ( 2x8-2 )
=
( 7x0.125 ) + ( 2x0.015625 )
=
( 0.875 ) + ( 0.03125 )
=
0.90625

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 129
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.90625
เอา 129 + 0.90625 = 129.90625

คำตอบ201.728 = 129.9062510
😁 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 201.72 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ