โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 1111011110111010111111011000001 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16

1111011110111010111111011000001 เลขฐาน 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 16 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 1111011110111010111111011000001 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16
1111011110111010111111011000001 เลขฐาน 2
เท่ากับ
7BDD7EC1 เลขฐาน 16
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
เลขฐาน 16 (hexadecimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 16 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
วิธีทำ
การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 มีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดมี 2 ขั้นตอนดังนี้
1แปลง 1111011110111010111111011000001 เลขฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
1.1) กระจายเลขฐาน 2 จากโจทย์โดยกระจายตัวเลขจากซ้ายไปขวา
1.2) นำเลขฐาน 2 ที่กระจายแล้วคูณกับค่าประจำหลักในแต่ละตำแหน่งคือ 2n โดยเริ่มนับค่าประจำหลักจากด้านขวามือสุดเป็นตำแหน่งที่ n=0
11110111101110101111110110000012
=
( 1x230 ) + ( 1x229 ) + ( 1x228 ) + ( 1x227 ) + ( 0x226 ) + ( 1x225 ) + ( 1x224 ) + ( 1x223 ) + ( 1x222 ) + ( 0x221 ) + ( 1x220 ) + ( 1x219 ) + ( 1x218 ) + ( 0x217 ) + ( 1x216 ) + ( 0x215 ) + ( 1x214 ) + ( 1x213 ) + ( 1x212 ) + ( 1x211 ) + ( 1x210 ) + ( 1x29 ) + ( 0x28 ) + ( 1x27 ) + ( 1x26 ) + ( 0x25 ) + ( 0x24 ) + ( 0x23 ) + ( 0x22 ) + ( 0x21 ) + ( 1x20 )
=
( 1x1073741824 ) + ( 1x536870912 ) + ( 1x268435456 ) + ( 1x134217728 ) + ( 0x67108864 ) + ( 1x33554432 ) + ( 1x16777216 ) + ( 1x8388608 ) + ( 1x4194304 ) + ( 0x2097152 ) + ( 1x1048576 ) + ( 1x524288 ) + ( 1x262144 ) + ( 0x131072 ) + ( 1x65536 ) + ( 0x32768 ) + ( 1x16384 ) + ( 1x8192 ) + ( 1x4096 ) + ( 1x2048 ) + ( 1x1024 ) + ( 1x512 ) + ( 0x256 ) + ( 1x128 ) + ( 1x64 ) + ( 0x32 ) + ( 0x16 ) + ( 0x8 ) + ( 0x4 ) + ( 0x2 ) + ( 1x1 )
=
( 1073741824 ) + ( 536870912 ) + ( 268435456 ) + ( 134217728 ) + ( 0 ) + ( 33554432 ) + ( 16777216 ) + ( 8388608 ) + ( 4194304 ) + ( 0 ) + ( 1048576 ) + ( 524288 ) + ( 262144 ) + ( 0 ) + ( 65536 ) + ( 0 ) + ( 16384 ) + ( 8192 ) + ( 4096 ) + ( 2048 ) + ( 1024 ) + ( 512 ) + ( 0 ) + ( 128 ) + ( 64 ) + ( 0 ) + ( 0 ) + ( 0 ) + ( 0 ) + ( 0 ) + ( 1 )
=
2078113473
2เอาคำตอบที่ได้จากข้อ 1 คือ 2078113473 เลขฐาน 10 แปลงให้เป็นเลขฐาน 16
  • 2.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งคือ 2078113473 และนำฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 16 มาหาร, ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.2) ถ้าผลหารยังไม่เป็น 0 ให้นำผลหารที่ได้มาหารด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 16 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.3) ทำเหมือนข้อ 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์(0)
207811347310 =
16
)2078113473
16
)129882092
เศษ = 1
16
)8117630
เศษ = C (12)
16
)507351
เศษ = E (14)
16
)31709
เศษ = 7
16
)1981
เศษ = D (13)
16
)123
เศษ = D (13)
16
)7
เศษ = B (11)
0
เศษ = 7
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงเศษจากล่างขึ้นบน
คำตอบ ดังนั้น 11110111101110101111110110000012 = 7BDD7EC116
😁 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 1111011110111010111111011000001 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 อื่นๆที่น่าสนใจ