โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 980, 1876 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 980, 1876 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 980, 1876 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 980, 1876 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 980, 1876 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 980, 1876 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 980 คือ
124571014202835497098140196245490980

ตัวประกอบของ 1876 คือ
12471428671342684699381876

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 980, 1876 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 980, 1876 คือ 28

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 980, 1876 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
980 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1876 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x7x67  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 980, 1876 ออกมา คือ 2, 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 980, 1876 = 2 x 2 x 7 = 28

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 980, 1876 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)980
1876
2
)490
938
7
)245
469
3567
ตอบ ห.ร.ม.ของ 980, 1876 คือ = 2 x 2 x 7 = 28

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 980, 1876 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1876 ด้วยจำนวนน้อย 980
         1
980
)1876
980
896
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 896 ไปหาร 980
      1
896
)980
896
84
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 84 ไปหาร 896
     10
84
)896
840
56
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 56 ไปหาร 84
     1
56
)84
56
28
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 28 ไปหาร 56
     2
28
)56
56
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 28
ตอบ ห.ร.ม.ของ 980, 1876 = 28