โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 98, 140, 98140 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 98, 140, 98140 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 98, 140, 98140 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 98, 140, 98140 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 98, 140, 98140 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 98, 140, 98140 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 98 คือ
127144998

ตัวประกอบของ 140 คือ
12457101420283570140

ตัวประกอบของ 98140 คือ
124571014202835701407011402280435054907701098141402019628245354907098140

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 98, 140, 98140 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 98, 140, 98140 คือ 14

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 98, 140, 98140 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
98 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
140 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
98140 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x7x701  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 98, 140, 98140 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 98, 140, 98140 = 2 x 7 = 14

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 98, 140, 98140 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)98
140
98140
7
)49
70
49070
7107010
ตอบ ห.ร.ม.ของ 98, 140, 98140 คือ = 2 x 7 = 14
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ