โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 96, 144, 320 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 96, 144, 320 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 96, 144, 320 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 96, 144, 320 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 96, 144, 320 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 144, 320 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 96 คือ
123468121624324896

ตัวประกอบของ 144 คือ
123468912161824364872144

ตัวประกอบของ 320 คือ
1245810162032406480160320

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 96, 144, 320 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 144, 320 คือ 16

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 96, 144, 320 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
96 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
144 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
320 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 96, 144, 320 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 144, 320 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 144, 320 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)96
144
320
2
)48
72
160
2
)24
36
80
2
)12
18
40
6920
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 144, 320 คือ = 2 x 2 x 2 x 2 = 16