โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 96, 120, 168, 216 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 96, 120, 168, 216 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 96, 120, 168, 216 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 96, 120, 168, 216 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 96, 120, 168, 216 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 120, 168, 216 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 96 คือ
123468121624324896

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 168 คือ
12346781214212428425684168

ตัวประกอบของ 216 คือ
123468912182427365472108216

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 96, 120, 168, 216 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 120, 168, 216 คือ 24

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 96, 120, 168, 216 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
96 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
168 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
216 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 96, 120, 168, 216 ออกมา คือ 2, 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 120, 168, 216 = 2 x 2 x 2 x 3 = 24

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 120, 168, 216 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)96
120
168
216
2
)48
60
84
108
2
)24
30
42
54
3
)12
15
21
27
4579
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 120, 168, 216 คือ = 2 x 2 x 2 x 3 = 24