โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 96, 120, 136 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 96, 120, 136 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 96, 120, 136 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 96, 120, 136 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 96, 120, 136 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 120, 136 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 96 คือ
123468121624324896

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 136 คือ
1248173468136

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 96, 120, 136 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 120, 136 คือ 8

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 96, 120, 136 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
96 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
136 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 96, 120, 136 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 120, 136 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 120, 136 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)96
120
136
2
)48
60
68
2
)24
30
34
121517
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 120, 136 คือ = 2 x 2 x 2 = 8