โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 943, 8856 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 943, 8856 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 943, 8856 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 943, 8856 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 943, 8856 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 943, 8856 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 943 คือ
12341943

ตัวประกอบของ 8856 คือ
1234689121824273641547282108123164216246328369492738984110714762214295244288856

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 943, 8856 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 943, 8856 คือ 41

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 943, 8856 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
943 แยกตัวประกอบได้ = 23x41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
8856 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x3x41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 943, 8856 ออกมา คือ 41
ตอบ ห.ร.ม.ของ 943, 8856 = 41

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 943, 8856 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

41
)943
8856
23216
ตอบ ห.ร.ม.ของ 943, 8856 คือ = 41

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 943, 8856 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 8856 ด้วยจำนวนน้อย 943
         9
943
)8856
8487
369
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 369 ไปหาร 943
      2
369
)943
738
205
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 205 ไปหาร 369
      1
205
)369
205
164
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 164 ไปหาร 205
      1
164
)205
164
41
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 41 ไปหาร 164
      4
41
)164
164
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 41
ตอบ ห.ร.ม.ของ 943, 8856 = 41
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ