โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 92, 168, 210 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 92, 168, 210 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 92, 168, 210 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 92, 168, 210 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 92, 168, 210 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 168, 210 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 92 คือ
124234692

ตัวประกอบของ 168 คือ
12346781214212428425684168

ตัวประกอบของ 210 คือ
1235671014152130354270105210

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 92, 168, 210 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 168, 210 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 92, 168, 210 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
92 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
168 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
210 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 92, 168, 210 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 168, 210 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 168, 210 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)92
168
210
4684105
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 168, 210 คือ = 2