โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 92, 110, 122 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 92, 110, 122 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 92, 110, 122 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 92, 110, 122 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 92, 110, 122 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 110, 122 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 92 คือ
124234692

ตัวประกอบของ 110 คือ
12510112255110

ตัวประกอบของ 122 คือ
1261122

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 92, 110, 122 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 110, 122 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 92, 110, 122 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
92 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
110 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
122 แยกตัวประกอบได้ = 2x61  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 92, 110, 122 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 110, 122 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 110, 122 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)92
110
122
465561
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 110, 122 คือ = 2
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ