โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 91, 273, 364 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 91, 273, 364 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 91, 273, 364 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 91, 273, 364 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 91, 273, 364 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 91, 273, 364 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 91 คือ
171391

ตัวประกอบของ 273 คือ
13713213991273

ตัวประกอบของ 364 คือ
1247131426285291182364

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 91, 273, 364 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 91, 273, 364 คือ 91

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 91, 273, 364 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
91 แยกตัวประกอบได้ = 7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
273 แยกตัวประกอบได้ = 3x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
364 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 91, 273, 364 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 7, 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 91, 273, 364 = 7 x 13 = 91

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 91, 273, 364 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)91
273
364
13
)13
39
52
134
ตอบ ห.ร.ม.ของ 91, 273, 364 คือ = 7 x 13 = 91