โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 91, 245, 161 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 91, 245, 161 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 91, 245, 161 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 91, 245, 161 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 91, 245, 161 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 91, 245, 161 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 91 คือ
171391

ตัวประกอบของ 245 คือ
1573549245

ตัวประกอบของ 161 คือ
1723161

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 91, 245, 161 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 91, 245, 161 คือ 7

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 91, 245, 161 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
91 แยกตัวประกอบได้ = 7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
245 แยกตัวประกอบได้ = 5x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
161 แยกตัวประกอบได้ = 7x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 91, 245, 161 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 91, 245, 161 = 7

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 91, 245, 161 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)91
245
161
133523
ตอบ ห.ร.ม.ของ 91, 245, 161 คือ = 7