โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 90, 159, 181 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 90, 159, 181 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 90, 159, 181 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 90, 159, 181 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 90, 159, 181 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 90, 159, 181 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 90 คือ
123569101518304590

ตัวประกอบของ 159 คือ
1353159

ตัวประกอบของ 181 คือ
1181

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 90, 159, 181 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 90, 159, 181 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 90, 159, 181 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
90 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
159 แยกตัวประกอบได้ = 3x53  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
181 แยกตัวประกอบได้ = 181  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 90, 159, 181 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 90, 159, 181 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 90, 159, 181 = 1
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ