โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 90, 144, 216 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 90, 144, 216 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 90, 144, 216 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 90, 144, 216 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 90, 144, 216 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 90, 144, 216 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 90 คือ
123569101518304590

ตัวประกอบของ 144 คือ
123468912161824364872144

ตัวประกอบของ 216 คือ
123468912182427365472108216

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 90, 144, 216 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 90, 144, 216 คือ 18

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 90, 144, 216 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
90 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
144 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
216 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 90, 144, 216 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 90, 144, 216 = 2 x 3 x 3 = 18

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 90, 144, 216 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)90
144
216
3
)45
72
108
3
)15
24
36
5812
ตอบ ห.ร.ม.ของ 90, 144, 216 คือ = 2 x 3 x 3 = 18