โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 9, 57, 910 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 57, 910 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 9, 57, 910 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 9, 57, 910 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 9, 57, 910 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 57, 910 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

ตัวประกอบของ 57 คือ
131957

ตัวประกอบของ 910 คือ
12571013142635657091130182455910

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 9, 57, 910 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 57, 910 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 57, 910 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
9 แยกตัวประกอบได้ = 3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
57 แยกตัวประกอบได้ = 3x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
910 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 9, 57, 910 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 9, 57, 910 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 57, 910 = 1