โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 9, 27, 30 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 27, 30 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 9, 27, 30 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 9, 27, 30 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 9, 27, 30 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 27, 30 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

ตัวประกอบของ 27 คือ
13927

ตัวประกอบของ 30 คือ
12356101530

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 9, 27, 30 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 27, 30 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 27, 30 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
9 แยกตัวประกอบได้ = 3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
27 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
30 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 9, 27, 30 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 27, 30 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 27, 30 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)9
27
30
3910
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 27, 30 คือ = 3
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ