โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 9, 16 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 16 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 9, 16 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 9, 16 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 9, 16 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 16 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

ตัวประกอบของ 16 คือ
124816

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 9, 16 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 16 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 16 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
9 แยกตัวประกอบได้ = 3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
16 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 9, 16 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 9, 16 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 16 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 16 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 16 ด้วยจำนวนน้อย 9
       1
9
)16
9
7
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 7 ไปหาร 9
    1
7
)9
7
2
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 7
    3
2
)7
6
1
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 16 = 1