โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 9, 11, 33 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 11, 33 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 9, 11, 33 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 9, 11, 33 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 9, 11, 33 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 11, 33 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

ตัวประกอบของ 11 คือ
111

ตัวประกอบของ 33 คือ
131133

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 9, 11, 33 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 11, 33 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 11, 33 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
9 แยกตัวประกอบได้ = 3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
11 แยกตัวประกอบได้ = 11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
33 แยกตัวประกอบได้ = 3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 9, 11, 33 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 9, 11, 33 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 11, 33 = 1