โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 87, 116, 174 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 87, 116, 174 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 87, 116, 174 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 87, 116, 174 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 87, 116, 174 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 87, 116, 174 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 87 คือ
132987

ตัวประกอบของ 116 คือ
1242958116

ตัวประกอบของ 174 คือ
1236295887174

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 87, 116, 174 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 87, 116, 174 คือ 29

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 87, 116, 174 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
87 แยกตัวประกอบได้ = 3x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
116 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
174 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 87, 116, 174 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 29
ตอบ ห.ร.ม.ของ 87, 116, 174 = 29

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 87, 116, 174 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

29
)87
116
174
346
ตอบ ห.ร.ม.ของ 87, 116, 174 คือ = 29