โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 84, 315 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 315 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 84, 315 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 84, 315 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 84, 315 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 315 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 315 คือ
135791521354563105315

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 84, 315 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 315 คือ 21

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 315 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
84 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
315 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 84, 315 ออกมา คือ 3, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 315 = 3 x 7 = 21

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 315 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)84
315
7
)28
105
415
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 315 คือ = 3 x 7 = 21

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 315 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 315 ด้วยจำนวนน้อย 84
        3
84
)315
252
63
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 63 ไปหาร 84
     1
63
)84
63
21
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 21 ไปหาร 63
     3
21
)63
63
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 21
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 315 = 21