โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 84, 247284 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 247284 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 84, 247284 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 84, 247284 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 84, 247284 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 247284 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 247284 คือ
1234691218366869137382060727476412146182182428123642247284

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 84, 247284 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 247284 คือ 12

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 247284 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
84 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
247284 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x6869  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 84, 247284 ออกมา คือ 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 247284 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 247284 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)84
247284
2
)42
123642
3
)21
61821
720607
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 247284 คือ = 2 x 2 x 3 = 12

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 247284 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 247284 ด้วยจำนวนน้อย 84
        2943
84
)247284
247212
72
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 72 ไปหาร 84
     1
72
)84
72
12
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 72
     6
12
)72
72
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 12
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 247284 = 12