โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 84, 105, 196 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 105, 196 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 84, 105, 196 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 84, 105, 196 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 84, 105, 196 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 105, 196 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 196 คือ
124714284998196

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 84, 105, 196 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 105, 196 คือ 7

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 105, 196 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
84 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
105 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
196 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 84, 105, 196 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 105, 196 = 7

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 105, 196 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)84
105
196
121528
ตอบ ห.ร.ม.ของ 84, 105, 196 คือ = 7