โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 833, 1225 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 833, 1225 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 833, 1225 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 833, 1225 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 833, 1225 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 833, 1225 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 833 คือ
171749119833

ตัวประกอบของ 1225 คือ
1572535491752451225

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 833, 1225 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 833, 1225 คือ 49

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 833, 1225 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
833 แยกตัวประกอบได้ = 7x7x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1225 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 833, 1225 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 7, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 833, 1225 = 7 x 7 = 49

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 833, 1225 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)833
1225
7
)119
175
1725
ตอบ ห.ร.ม.ของ 833, 1225 คือ = 7 x 7 = 49

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 833, 1225 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1225 ด้วยจำนวนน้อย 833
         1
833
)1225
833
392
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 392 ไปหาร 833
      2
392
)833
784
49
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 49 ไปหาร 392
      8
49
)392
392
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 49
ตอบ ห.ร.ม.ของ 833, 1225 = 49