โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 82, 282, 444 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 82, 282, 444 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 82, 282, 444 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 82, 282, 444 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 82, 282, 444 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 82, 282, 444 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 82 คือ
124182

ตัวประกอบของ 282 คือ
12364794141282

ตัวประกอบของ 444 คือ
12346123774111148222444

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 82, 282, 444 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 82, 282, 444 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 82, 282, 444 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
82 แยกตัวประกอบได้ = 2x41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
282 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x47  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
444 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 82, 282, 444 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 82, 282, 444 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 82, 282, 444 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)82
282
444
41141222
ตอบ ห.ร.ม.ของ 82, 282, 444 คือ = 2
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ