โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 816, 936 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 816, 936 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 816, 936 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 816, 936 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 816, 936 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 816, 936 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 816 คือ
1234681216172434485168102136204272408816

ตัวประกอบของ 936 คือ
123468912131824263639527278104117156234312468936

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 816, 936 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 816, 936 คือ 24

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 816, 936 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
816 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
936 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 816, 936 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 816, 936 = 2 x 2 x 2 x 3 = 24

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 816, 936 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)816
936
2
)408
468
2
)204
234
3
)102
117
3439
ตอบ ห.ร.ม.ของ 816, 936 คือ = 2 x 2 x 2 x 3 = 24

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 816, 936 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 936 ด้วยจำนวนน้อย 816
        1
816
)936
816
120
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 120 ไปหาร 816
      6
120
)816
720
96
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 96 ไปหาร 120
      1
96
)120
96
24
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 24 ไปหาร 96
     4
24
)96
96
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 24
ตอบ ห.ร.ม.ของ 816, 936 = 24