โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 81, 105, 270 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 81, 105, 270 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 81, 105, 270 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 81, 105, 270 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 81, 105, 270 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 81, 105, 270 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 81 คือ
1392781

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 270 คือ
1235691015182730455490135270

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 81, 105, 270 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 81, 105, 270 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 81, 105, 270 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
81 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
105 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
270 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 81, 105, 270 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 81, 105, 270 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 81, 105, 270 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)81
105
270
273590
ตอบ ห.ร.ม.ของ 81, 105, 270 คือ = 3
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ