โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 806, 2158 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 806, 2158 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 806, 2158 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 806, 2158 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 806, 2158 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 806, 2158 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 806 คือ
1213263162403806

ตัวประกอบของ 2158 คือ
1213268316610792158

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 806, 2158 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 806, 2158 คือ 26

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 806, 2158 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
806 แยกตัวประกอบได้ = 2x13x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
2158 แยกตัวประกอบได้ = 2x13x83  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 806, 2158 ออกมา คือ 2, 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 806, 2158 = 2 x 13 = 26

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 806, 2158 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)806
2158
13
)403
1079
3183
ตอบ ห.ร.ม.ของ 806, 2158 คือ = 2 x 13 = 26

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 806, 2158 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 2158 ด้วยจำนวนน้อย 806
         2
806
)2158
1612
546
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 546 ไปหาร 806
      1
546
)806
546
260
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 260 ไปหาร 546
      2
260
)546
520
26
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 26 ไปหาร 260
     10
26
)260
260
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 26
ตอบ ห.ร.ม.ของ 806, 2158 = 26