โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 806, 1116 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 806, 1116 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 806, 1116 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 806, 1116 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 806, 1116 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 806, 1116 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 806 คือ
1213263162403806

ตัวประกอบของ 1116 คือ
1234691218313662931241862793725581116

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 806, 1116 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 806, 1116 คือ 62

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 806, 1116 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
806 แยกตัวประกอบได้ = 2x13x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1116 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 806, 1116 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 31
ตอบ ห.ร.ม.ของ 806, 1116 = 2 x 31 = 62

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 806, 1116 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)806
1116
31
)403
558
1318
ตอบ ห.ร.ม.ของ 806, 1116 คือ = 2 x 31 = 62

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 806, 1116 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1116 ด้วยจำนวนน้อย 806
         1
806
)1116
806
310
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 310 ไปหาร 806
      2
310
)806
620
186
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 186 ไปหาร 310
      1
186
)310
186
124
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 124 ไปหาร 186
      1
124
)186
124
62
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 62 ไปหาร 124
      2
62
)124
124
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 62
ตอบ ห.ร.ม.ของ 806, 1116 = 62
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ