โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 8, 9, 12, 8912 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 9, 12, 8912 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8, 9, 12, 8912 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 9, 12, 8912 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 8, 9, 12, 8912 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 9, 12, 8912 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 8912 คือ
1248165571114222844568912

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 8, 9, 12, 8912 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 9, 12, 8912 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 9, 12, 8912 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
9 แยกตัวประกอบได้ = 3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
12 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
8912 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x557  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 8, 9, 12, 8912 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 8, 9, 12, 8912 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 9, 12, 8912 = 1
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ