โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 8, 32, 56 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 32, 56 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8, 32, 56 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 32, 56 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 8, 32, 56 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 32, 56 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 32 คือ
12481632

ตัวประกอบของ 56 คือ
12478142856

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 8, 32, 56 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 32, 56 คือ 8

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 32, 56 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
32 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
56 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 8, 32, 56 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 32, 56 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 32, 56 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)8
32
56
2
)4
16
28
2
)2
8
14
147
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 32, 56 คือ = 2 x 2 x 2 = 8