โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 8, 32, 48 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 32, 48 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8, 32, 48 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 32, 48 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 8, 32, 48 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 32, 48 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 32 คือ
12481632

ตัวประกอบของ 48 คือ
12346812162448

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 32, 48 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 32, 48 คือ 8

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 32, 48 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
32 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
48 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 8, 32, 48 ออกมา คือ 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 32, 48 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 32, 48 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)8
32
48
2
)4
16
24
2
)2
8
12
146
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 32, 48 คือ = 2 x 2 x 2 = 8