โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 8, 16, 20, 24 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 16, 20, 24 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8, 16, 20, 24 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 16, 20, 24 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 8, 16, 20, 24 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 16, 20, 24 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 16 คือ
124816

ตัวประกอบของ 20 คือ
12451020

ตัวประกอบของ 24 คือ
1234681224

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 16, 20, 24 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 16, 20, 24 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 16, 20, 24 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
16 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
20 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
24 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 8, 16, 20, 24 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 16, 20, 24 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 16, 20, 24 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)8
16
20
24
2
)4
8
10
12
2456
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 16, 20, 24 คือ = 2 x 2 = 4